ขนาดกระดาษ

ในวงการงานพิมพ์มีการใช้กระดาษกันอย่างหลากหลาย ทำให้ต้องมีการกำหนดมาตรฐานของ ขนาดกระดาษ ซึ่งนอกจากการกำหนดมาตรฐานด้านอื่น ๆ แล้วนั้น ก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานที่ว่านั้นคือ มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 ซึ่งมีด้วยกันสามรหัสชุด เรามาดูความหมายและขนาดของกระดาษแต่ละรหัสกัน

มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 คืออะไร

การกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากมาตรฐานระบบ GERMAN DIN 476 ซึ่งมีจุดเด่นของมาตรฐานนี้คือ เมื่อเรานำกระดาษที่มีขนาดตามกำหนดไว้มาพับครึ่ง ขนาดของกระดาษที่พับแล้วก็ยังคงมีสัดส่วน (คืออัตราส่วนของด้านสูงกับด้านกว้าง) เดียวกับขนาดก่อนพับ หากพับครึ่งจะได้ขนาดใหม่ที่มีสัดส่วนเดียวกันหมด

สิ่งที่ได้คือ เมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งใช้งานตามมาตรฐานนี้จะไม่เกิดการเสียเศษหากมีงานที่ต้องการย่อส่วน เพื่อให้ได้ผลตามที่หลักการกำหนดที่ได้มีการคำนวณและพบว่าอัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้างจะมีค่าเท่ากับ สแควร์รูทของสอง 1,4142 และพบว่าระยะความกว้าง ความสูงของขนาดพับครึ่งจะลดลงเป็น 70.7% จากเดิม

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด A

มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A คือมาตรฐานในระบบ ISO เป็นระบบเมตริก โดยจะกำหนดรหัส A0 ให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร ซึ่งจากการคำนวณ จะได้ขนาดของ A0 เท่ากับ 841 x 1189 มิลลิเมตร เมื่อเราทำการแบ่งครึ่ง จากขนาด A0 จะได้ขนาดใหม่ที่ได้ตั้งเป็นรหัส A1 แล้วหากทำการแบ่งไปเรื่อย ๆ จะได้รหัส A2, A3, A4 โดยมาตรฐานชุดนี้เป็นมาตรฐานที่สร้างความคุ้นเคย และได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะขนาดกระดาษ A4 ที่มีขนาด 210 x 297 มิลลิเมตรนั้น เป็นขนาดของกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปที่นิยมใช้กันมาก รวมถึงกระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร และหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น โดยถ้านำกระดาษขนาด A4 ที่มีน้ำหนักเท่ากับ 80 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อนำกระดาษมาชั่งน้ำหนักจะอยู่ที่ 5 กรัม ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการหาน้ำหนักของกองกระดาษโดยใช้วิธีนับจำนวนแผ่น

ขนาดกระดาษชุด A
ขนาด มิลลิเมตร นิ้ว
2A 1189 x 1682 46.81 x 66.22
A0 841 x 1189 33.11 x 46.81
A1 594 x 841 23.39 x 33.11
A2 420 x 594 16.54 x 23.39
A3 297 x 420 11.69 x 16.54
A4 210 x 297 8.27 x 11.69
A5 148 x 210 5.83 x 8.27
A6 105 x 148 4.13 x 5.83
A7 74 x 105 2.91 x 4.13
A8 52 x 74 2.05 x 2.91
A9 37 x 52 1.46 x 2.05
A10 26 x 37 1.02 x 1.46

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด B

มาตรฐานขนาดกระดาษชุด B มีวิธีการกำหนดขนาดในรหัสเริ่มโดยให้รหัส B1 มีขนาดอยู่ระหว่าง A0 กับ A1 และมีระยะด้านสูงเท่ากับ 1 เมตร ด้านกว้างเท่ากับ 0.707 เมตร ซึ่งได้มาจากข้อกำหนดความสูงหารความกว้าง เท่ากับสแควร์รูทของสอง ดังนั้นขนาดของรหัสชุด B จะมีด้านหนึ่งด้านใดเป็นครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสี่ หนึ่งในแปดของ 1 เมตรต่อเนื่องกันไปสำหรับงานมาตรฐานรหัสชุด คืองานโปสเตอร์ หนังสือ ใช้ B5 หรือ ซองเอกสาร หนังสือพาสปอร์ต เป็นต้น

ขนาดกระดาษชุด B
ขนาด มิลลิเมตร นิ้ว
B0 1000 x 1414 39.37 x 55.67
B1 707 x 1000 27.83 x 39.37
B2 500 x 707 19.68 x 27.83
B3 353 x 500 13.90 x 19.68
B4 250 x 353 9.84 x 13.90
B5 176 x 250 6.93 x 9.84
B6 125 x 176 4.92 x 6.93
B7 88 x 125 3.46 x 4.92
B8 62 x 88 2.44 x 3.46
B9 44 x 62 1.73 x 2.44
B10 31 x 44 1.22 x 1.73

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด C

มาตรฐานรหัสชุด C มีไว้เพื่อใช้กำหนดขนาดของซองใส่เอกสารที่มีเลขเดียวกัน โดยรหัสของชุด C จะใหญ่กว่าซอง A แต่มีขนาดเล็กกว่าซอง B ดังนั้นกระดาษจดหมาย A4 จะสามารถใส่ลงในซองขนาด C4 และซองขนาด C4 ก็จะใส่ลงในซอง B4 ได้พอดี

ขนาดกระดาษชุด C
ขนาด มิลลิเมตร นิ้ว
C0 917 x 1297 36.10 x 51.06
C1 648 x 917 25.51 x 36.10
C2 458 x 648 18.03 x 25.51
C3 324 x 458 12.76 x 18.03
C4 229 x 324 9.02 x 12.76
C5 162 x 229 6.28 x 9.02
C6 114 x 162 4.49 x 6.38
C7 81 x 114 3.19 x 4.49
C8 57 x 81 2.24 x 3.19
C9 40 x 57 1.57 x 2.24
C10 28 x 40 1.10 x 1.57

ขนาดของหนังสือ

การกำหนดขนาดของหนังสือ ต้องคำนึงถึงกระดาษขนาดแผ่นใหญ่ที่ใช้พิมพ์เสมอว่าสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวหรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หากต้องมาเจียนทิ้งโดยไม่จำเป็น

  1. ขนาด A4 (8.1/4 ป 11.3/4 นิ้ว) เป็นขนาดที่มาตรฐานที่สุด ตามที่องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดใช้กระดาษ 24 x 35 นิ้ว สามารถพิมพ์และพับได้ลงตัว ที่เรียกกันว่า ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ
  2. ขนาด 8 หน้ายก (7.1/2 x 10.1/4 นิ้ว) เป็นขนาดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพิมพ์หนังสือเรียน เพราะจะใช้กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว มาตัดลงพิมพ์และพับได้ลงตัวพอดี
  3. ขนาด 16 หน้ายก ( 5 x 7 นิ้ว หรือขนาด A5 หรือ A4 พับครึ่ง) ที่เรานิยมใช้พิมพ์คู่มือ หรือเรียกอีกอย่างว่า ขนาดพ๊อกเกตบุ๊ต
  4. ขนาดของวารสาร นิตยสาร มีขนาดที่ไม่แน่นอน 8.5 x 11.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับขนาด A4

กระดาษขนาด 24 x 35 นิ้ว

การใช้กระดาษขนาด 24 x 35 นิ้วหรือขนาด A4 หรือ 8 หน้ายก 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว ขนาดนิตยสาร วารสาร รายงานประจำปีขนาด A5 หรือ 16 หน้ายก 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว ขนาดหนังสือวิชาการขนาด A6 หรือ 32 หน้ายก 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว

หน้ายก คืออะไร

คำว่า หน้ายก คือ จะต้องมีตัวเลขนำหน้าเสมอ เพื่อเป็นการแสงให้เห็นว่า หนังสือเล่มนั้นมีขนาดเท่าใด เช่น 8 หน้ายก, 16 หน้ายก, 32 หน้ายก, 64 หน้ายก เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษและการพับ หรือจะอธิบายใหม่ได้ว่าการพิมพ์หนังสือเล่ม จะพิมพ์ลงกระดาษแผ่นใหญ่ในแม่พิมพ์ หรือเพลท ทีละกรอบ ซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นจัดหน้าจำนวนที่หน้า ก็นับจำนวนหน้าใน 1 เพลท เป็น 1 ยก ซึ่งขนาดกระดาษแผ่นใหญ่มีขนาดโดยทั่วไปคือ 24 x 35 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว, 28 x 40 นิ้ว, 31 x 43 นิ้ว และ 35 x 43 นิ้ว เป็นต้น

ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 35 x 43 นิ้ว และ 28 x 40 นิ้ว ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป หรือหนังสือ มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว สำหรับ 31 x 43 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด B ใหญ่กว่าขนาด B1 เล็กน้อย ส่วนขนาด 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด A มีขนาดใหญ่กว่า A1 เล็กน้อย

ขนาดพิมพ์

เนื่องจากขนาดกระดาษ มีความแตกต่างกัน อีกทั้งเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่นก็มีขนาดแตกต่างกัน เช่นกัน มีผลทำให้ต้องตัดเจียนกระดาษที่สั่งซื้อมาให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ก่อนนำมาพิมพ์ โดยขนาดของเครื่องพิมพ์จะเรียกตามขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่สามาถนำเข้าเครื่องได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก คือขนาดตัดห้า ขนาดตัดแปด ขนาดตัดสิบเอ็ด หรือ ขนาดที่เล็กกว่า

  • ขนาดตัดหนึ่ง พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด 35 x 49 นิ้ว
  • ขนาดตัดสอง พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 25 x 36 นิ้ว
  • ขนาดตัดสองพิเศษ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 28 x 41 นิ้ว
  • ขนาดตัดสาม พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 21 x 31 นิ้ว
  • ขนาดตัดสี่ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 18 x 25.5 นิ้ว
  • ขนาดตัดสี่พิเศษ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 21x 28 นิ้ว

สำหรับเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนม้วน จะต้องทำการวัดขนาดด้วยข้อจำกัดของเส้นรอบวงของโมลพิมพ์ ขนาดด้านเข้าเครื่องตายตัว ด้านขวางเครื่องสามารถปรับความกว้างได้ เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะมีขนาดด้านเข้าเครื่องมี 21 นิ้ว กับ 24 นิ้ว

มาตรฐานขนาดกระดาษอเมริกาเหนือ

มาตรฐานในระบบ ISO อีกอย่างคือ มาตรฐานอเมริกาเหนือ สำหรับในทวีปอเมริกาเหนือ ยังมีการใช้กระดาษที่มีขนาด มาตรฐานต่างกันออกไป จากตารางดังกล่าวนี้

ขนาดกระดาษอเมริกาเหนือ
ประเภท มิลลิเมตร นิ้ว
Letter 216 x 279 8.50 x 11.00
Legal 216 x 356 8.50 x 14.00
Ledger 432 x 279 17.00 x 11.00
Tabloid 279 x 432 11.00 x 17.00

มาตรฐานขนาดกระดาษ ANSI

สำหรับ มาตรฐานขนาดกระดาษ ANSI คือ American National Standards Institute ได้กำหนดมาตรฐานขนาดกระดาษขึ้น โดยให้ขนาดมาตรฐาน 8.5 x 11 นิ้ว โดยใช้รหัส ANSI A และขนาด ledger/tabloid ใช้รหัส ANSI B สองมาตรฐานนี้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของระบบ ISO เวลาแบ่งครึ่งจะได้ขนาดที่เท่ากัน 2 ชิ้น แต่จะต่างจากระบบ ISO ตรงที่อัตราส่วนของความกว้างและความสูงกลายเป็น 2 ชุดสลับไปมาแทน

ขนาดกระดาษ ANSI
ประเภท ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(นิ้ว)
อัตราส่วน
(สูง / กว้าง)
ขนาดของ เทียบเคียงกับระบบ ISO
ANSI A 216 x 279 8.50 x 11.00 1.2941 Letter A4
ANSI B 432 x 279
279 x 432
17.00 x 11.00
11.00 x 17.00
1.5455 Ledger / Tabloid A3
ANSI C 432 x 559 17.00 x 22.00 1.2941 A2
ANSI D 559 x 864 22.00 x 34.00 1.5455 A1
ANSI E 864 x 1118 34.00 x 44.00 1.2941 A0

เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาได้อย่างมาตรฐาน เราต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานของ ขนาดกระดาษ อีกด้วย เพราะงานที่ออกมาแต่ละชิ้นงานจะต้องมีขนาดกระดาษที่ได้มาตรฐานตาม ISO 216 งานทุกชิ้นจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และถ้าหากท่านต้องการให้งานพิมพ์ออกมาอย่างมืออาชีพ ให้โรงพิมพ์ JPRINT เป็นผู้ดูแลงานของท่านด้วย JPRINT คือผู้ให้บริการงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ สมุด หนังสือ โบรชัวร์ ที่การผลิตแต่ละชิ้นงานมีคุณภาพระดับโลก เป็นโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง พร้อมทีมงานวางแบบและออกแบบงานพิมพ์อย่างมืออาชีพ ในราคาย่อมเยาและยุติธรรม และหากท่านใดสนใจลองเข้าชมผลงานของเรากันก่อนได้ที่ Jprint.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำโดย : Jprint
ที่มา : https://www.goodboxpack.com/